Available Job Vacancies
Description Closing Date

Employer: Mamlaka ya Majisafi na Usafi na Mazingira Mjini Nzega (NZUWASA)
More Details
2022-01-30
Login to Apply

Employer: Mamlaka ya Majisafi na Usafi na Mazingira Mjini Nzega (NZUWASA)
More Details
2022-01-30
Login to Apply